طراوت وشادابی موجود درادکلن لوماکس هاریزون منحصربه فرد بوده وباعث گردیده تاهمیشه در یادوخاطره باقی بماند.
ادکلن لوماکس هاریزون با رایحه سبزه وبرگ به مردی فعال سر حال ومشتاق اختصاص دارد.